Gaudeamus Igitur, 12 października br.

Chór Beati Can­to­res uświet­nił Uro­czy­stą Inau­gu­ra­cję Roku Aka­de­mic­kie­go 2018/2019 w Pań­stwo­wej Wyż­szej Szko­le Zawo­do­wej w Gło­go­wie, któ­ra odby­ła się 12 paź­dzier­ni­ka 2018 r. o godz. 10.00
Gau­de­amus Igi­tur!