Miesiąc: listopad 2017

Koncert pt. “Muzyka północy”, 26 listopada br.

26 listo­pa­da br. o godz. 17:00 w koście­le pw. NMP Kró­lo­wej Pol­ski w Gło­go­wie odbył się wyjąt­ko­wy kon­cert pt. “Muzy­ka pół­no­cy”.
Pod­czas kon­cer­tu wyko­na­my utwo­ry kom­po­zy­to­rów angiel­skich i skan­dy­naw­skich, m.in. Ola Gje­ilo, Joh­na Rut­te­ra, Knu­ta Nysted­ta czy Edwar­da Elga­ra.

Wyda­rze­nie zosta­ło dofi­nan­so­wa­ne przez Gmi­nę Miej­ską Gło­gów.

Pod­czas kon­cer­tu mia­ła rów­nież pre­mie­ra nasze­go naj­wo­sze­go wydaw­nic­twa — książ­ki autor­stwa Prze­my­sła­wa Walen­dzi­ka, wie­lo­let­nie­go człon­ka chó­ru pt. “Histo­ria Chó­ru Beati Can­to­res. Szczę­śli­wi śpie­wa­niem”. Książ­ka będzie do naby­cia pod­czas naszych kolej­nych kon­cer­tów i przed­się­wzięć. Zapra­sza­my do lek­tu­ry!