Gaudeamu Igitur, 6 października br.

Chór Beati Can­to­res uświet­nił Uro­czy­stą Inau­gu­ra­cję Roku Aka­de­mic­kie­go 2017/2018 w Pań­stwo­wej Wyż­szej Szko­le Zawo­do­wej w Gło­go­wie, któ­ra odby­ła się 6 paź­dzier­ni­ka 2017 r. o godz. 10.00
Gau­de­amus Igi­tur!