100-lecie Objawień Fatimskich, 26 wrzesnia br.

26 wrze­śnia br. godz. 18:30 nasz chór uświet­nił uro­czy­stą Mszę Św. w koście­le pw NMP Kró­lo­wej Pol­ski w Gło­go­wie z oka­zji Pere­gry­na­cji figu­ry MB Fatim­skiej w ramach 100-lecia Obja­wień Fatim­skich oraz przy­by­cia Figu­ry Jubi­le­uszo­wej do naszej para­fii.