Miesiąc: lipiec 2017

Warsztaty chóralne w Rudawach Janowickich

Kil­ka dni temu wró­ci­li­śmy z warsz­ta­tów chó­ral­nych, jakie zor­ga­ni­zo­wa­li­śmy sobie tym razem w uro­czej miej­sco­wo­ści Trzciń­sko koło Jano­wic Wiel­kich w Ruda­wach Jano­wic­kich. Każ­de­go dnia pod czuj­nym okiem, uchem i ręką naszej pani dyry­gent ćwi­czy­li­śmy nowe utwo­ry na kolej­ny rok pra­cy.
Ale warsz­ta­ty to nie tyl­ko cięż­ka pra­ca. Uda­ło mam się zoba­czyć wie­le pięk­nych miejsc tego regio­nu.
W Doli­nie pała­ców i ogro­dów zwie­dzi­li­śmy kil­ka zna­nych pała­ców w takich miej­sco­wo­ściach jak Woja­nów, Łom­ni­ca, Sta­ni­szów, Mysła­ko­wi­ce, Karp­ni­ki. Widzie­li­śmy rów­nież park minia­tur w Kowa­rach, Rynek w Jele­niej Górze, schro­ni­sko Szwaj­car­ka na prze­łę­czy Karp­nic­kiej oraz ruiny Zam­ku Bol­czów.
To był bar­dzo pra­co­wi­ty, ale i przy­jem­nie spę­dzo­ny czas.