Miesiąc: maj 2017

Koncert maryjny z zespołem Lumen, 3 maja br.

Z oka­zji świę­ta Naj­święt­szej Maryi Pan­ny Kró­lo­wej Pol­ski 3 maja br. o godz. 19:30 w koście­le pw. NMP Kró­lo­wej Pol­ski w Gło­go­wie odbył się wyjąt­ko­wy kon­cert, pod­czas któ­re­go wyko­na­ne zosta­ły utwo­ry o tema­ty­ce maryj­nej.

W kon­cer­cie wystą­pi­li: Zespół Muzycz­ny LUMEN Zbi­gnie­wa Mał­ko­wi­cza, soli­ści — Marze­na Mał­ko­wicz, Alek­san­dra Mał­ko­wicz-Figaj, Janusz Szrom oraz chór Beati Can­to­res pod dyrek­cją Bar­ba­ry Walen­dzik