Koncert Noworoczny HEJ KOLĘDA!, 29 stycznia 2017 r.

Sto­wa­rzy­sze­nie Chór Beati Can­to­res oraz Gmi­na Miej­ska Gło­gów zapra­sza­ją na wyjąt­ko­wy Kon­cert Nowo­rocz­ny HEJ KOLĘDA!, któ­ry odbę­dzie się 29 stycz­nia br. (nie­dzie­la) o godz. 17:00 w koście­le pw. NMP Kró­lo­wej Pol­ski w Gło­go­wie.

Pod­czas kon­cer­tu usły­szy­my kolę­dy z całe­go świa­ta w wyko­na­niu gło­gow­skich chó­rów –Szko­ły Muzycz­nej I st. im. F. Lisz­ta w Gło­go­wie, GAUDIUM, MAGNIFICAT, LAUDATE DOMINUM, ZA TOBĄ oraz BEATI CANTORES.

Kon­cert został dofi­nan­so­wa­ny przez Gmi­nę Miej­ską Gło­gów. Wstęp wol­ny.

Ser­decz­nie zapra­sza­my!