PODSUMOWANIE 2016 roku

Przed­sta­wia­my krót­kie pod­su­mo­wa­nie dzia­łal­no­ści chó­ru Beati Can­to­res w 2016 roku,  

Pod­czas 2016 roku wystę­po­wa­li­śmy kil­ka­dzie­siąt razy, przede wszyst­kim w Gło­go­wie. Jak co roku uczest­ni­czy­li­śmy w wie­lu uro­czy­sto­ściach kościel­nych w para­fii NMP Kró­lo­wej Pol­ski na osie­dlu Koper­ni­ka m.in. pod­czas Tri­du­um Pas­chal­ne­go, Mszy Rezu­rek­cyj­nej, uro­czy­sto­ści Boże­go Cia­ła oraz bożo­na­ro­dze­nio­wej Paster­ki. Śpie­wa­li­śmy rów­nież pod­czas para­fial­nych obcho­dów 1050-lecia chrztu Pol­ski.

Uświet­ni­li­śmy obcho­dy 50. rocz­ni­cy powsta­nia Związ­ku Eme­ry­tów, Ren­ci­stów i Inwa­li­dów w Gło­go­wie.

W mar­cu wzię­li­śmy udział w III Festi­wa­lu Muzy­ki Pasyj­nej, w ramach któ­re­go chó­ry oraz zespo­ły muzycz­ne z zachod­niej Pol­ski wystą­pi­ły w kil­ku mia­stach Zie­mi Lubu­skiej oraz Dol­ne­go Ślą­ska. Nasz chór wystą­pił trzy­krot­nie – w koście­le pw. NMP Kró­lo­wej Pol­ski w Gło­go­wie, w koście­le pw. Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezu­sa w Wil­ka­no­wie oraz w koście­le pw. Ducha Świę­te­go w Zie­lo­nej Górze.

Z oka­zji Świę­ta Kon­sty­tu­cji 3 Maja wystą­pi­li­śmy z kon­cer­tem utwo­rów patrio­tycz­nych w pod­gło­gow­skim Jaczo­wie.

W maju uczest­ni­czy­li­śmy w IX Ogól­no­pol­skim Prze­glą­dzie Chó­rów Ama­tor­skich w Olesz­nej – I Edy­cji Pie­śni Maryj­nych “MATER MISERICORDIAE” w Olesz­nej koło Dzier­żo­nio­wa, gdzie zaję­li­śmy II miej­sce.

W czerw­cu wraz z kil­ko­ma inny­mi chó­ra­mi z Pol­ski wzię­li­śmy udział w I Zachod­nio­po­mor­skich Warsz­ta­tach Chó­ral­nych w Koło­brze­gu, któ­re­go orga­ni­za­to­ra­mi były Regio­nal­ne Cen­trum Kul­tu­ry w Koło­brze­gu im. Z. Her­ber­ta oraz Fun­da­cja Morze Kul­tu­ry w Szcze­ci­nie. Pod­czas Warsz­ta­tów wystą­pi­li­śmy na kil­ku kon­cer­tach w Koło­brze­gu – na Sce­nie ple­ne­ro­wej Regio­nal­ne­go Cen­trum Kul­tu­ry, w sana­to­rium Bał­tyk, a tak­że w koło­brze­skiej kate­drze na kon­cer­cie towa­rzy­szą­cym XVI Mię­dzy­na­ro­do­we­mu Festi­wa­lo­wi „Muzy­ka w Kate­drze”.

Naj­waż­niej­szym przed­się­wzię­ciem minio­ne­go roku dla nasze­go chó­ru była orga­ni­za­cja VII Ogól­no­pol­skie­go Festi­wa­lu Chó­rów SILESIA CANTAT Gło­gów 2016 (paź­dzier­nik), któ­ry odby­wa się nie­prze­rwa­nie od 2006 r. W Festi­wa­lu wzię­ło udział 10 chó­rów z całe­go kra­ju, a GRAND PRIX zdo­był Chór Dzie­cię­cy AKOLADA z Gor­lic. Zwień­cze­niem Festi­wa­lu był kon­cert połą­czo­nych chó­rów uczest­ni­czą­cych w kon­kur­sie, instru­men­ta­li­stów i soli­stów pod dyrek­cją pani I. Wiśniew­skiej-Sala­mon, pod­czas któ­re­go wyko­na­li­śmy m.in. dzie­ła W.A. Mozar­ta, C. Franc­ka oraz Mis­sę Bre­vis J. Szo­piń­skie­go.

W paź­dzier­ni­ku uświet­ni­li­śmy uro­czy­stą Inau­gu­ra­cję Roku Aka­de­mic­kie­go 2016/2017 w Pań­stwo­wej Wyż­szej Szko­le Zawo­do­wej w Gło­go­wie.

Ostat­nim kon­cer­tem ubie­głe­go roku był zor­ga­ni­zo­wa­ny przy współ­udzia­le Gmi­ny Miej­skiej Gło­gów kon­cert pt. HITY KLASYKI pod hono­ro­wym patro­na­tem pre­zy­den­ta mia­sta Gło­go­wa pana Rafa­ela Roka­sze­wi­cza. Kon­cert ten był jed­no­cze­śnie ostat­nim, któ­ry odbył się w ramach obcho­dów 30-lecia dzia­łal­no­ści nasze­go chó­ru.

Przed nami kolej­ny rok pra­cy. Już teraz zapra­sza­my na orga­ni­zo­wa­ne przez nas wyda­rze­nia i kon­cer­ty 🙂