Miesiąc: grudzień 2016

Hity klasyki, 11 grudnia 2016 r.

Ser­decz­nie zapra­sza­my na kolej­ny kon­cert w ramach obcho­dów XXX-lecia chó­ru Beati Can­to­res.

Tym razem nasi goście będą mie­li oka­zję wysłu­cha­nia chó­ral­nych inter­pre­ta­cji naj­więk­szych dzieł muzy­ki kla­sycz­nej, m.in. F. Cho­pi­na, J.S. Bacha czy Ver­die­go. Chó­rzy­stom towa­rzy­szyć będzie pia­ni­sta — Domi­nik Mąko­sa.

Kon­cert “Hity Kla­sy­ki”, pod hono­ro­wym patro­na­tem Pre­zy­den­ta Mia­sta Gło­go­wa pana Rafa­ela Roka­sze­wi­cza odbę­dzie się w naj­bliż­szą nie­dzie­lę, 11 grud­nia 2016 r. o godz. 17:00 w koście­le pw. Boże­go Cia­ła w Gło­go­wie.

Zapra­sza­my! Wstęp wol­ny.