Gaudeamus Igitur, 7 października 2016 r.

Chór Beati Can­to­res odśpie­wał uro­czy­ste Gau­de­amus Igi­tur pod­czas Inau­gu­ra­cji Roku Aka­de­mic­kie­go 2016/2017 w Pań­stwo­wej Wyż­szej Szko­le Zawo­do­wej w Gło­go­wie, któ­ra odby­ła się 7 paź­dzier­ni­ka br. o godz. 10:00 w auli PWSZ.

Gale­ria zdjęć na por­ta­lu miedziowe.pl