50. rocznica powstania Związku Emerytów i Rencistów

6 paź­dzier­ni­ka br. chór Beati Can­to­res uświet­nił obcho­dy 50 rocz­ni­cy powsta­nia Związ­ku Eme­ry­tów, Ren­ci­stów i Inwa­li­dów w Gło­go­wie, któ­ra odby­ła się w Miej­skim Ośrod­ku Kul­tu­ry w Gło­go­wie.