Miesiąc: październik 2016

SILESIA CANTAT — podziękowania

Mija tydzień od VII Ogól­no­pol­skie­go Festi­wa­lu Chó­rów SILESIA CANTAT. Jako Orga­ni­za­to­rzy, chcie­li­by­śmy w tym miej­scu ser­decz­nie podzię­ko­wać wszyst­kim insty­tu­cjom i oso­bom pry­wat­nym, któ­re przy­czy­ni­ły się do zor­ga­ni­zo­wa­nia tego przed­się­wzię­cia, wspar­ły nas orga­ni­za­cyj­nie, logi­stycz­nie i finan­so­wo.

Dzię­ku­je­my Gmi­nie Miej­skiej Gło­gów, Sta­ro­stwu Powia­to­we­mu w Gło­go­wie, Pol­skie­mu Związ­ko­wi Chó­rów i Orkiestr o/Wrocław z sie­dzi­bą w Olszy­nie.

Dzię­ku­je­my panu Rafa­elo­wi Roka­sze­wi­czo­wi Pre­zy­den­to­wi Mia­sta Gło­go­wa, panu Jaro­sła­wo­wi Dud­ko­wia­ko­wi – Sta­ro­ście Powia­tu Gło­gow­skie­go, pani Boże­nie Kowal­czy­kow­skiej – zastęp­cy Pre­zy­den­ta Mia­sta Gło­go­wa, panu Woj­cie­cho­wi Borec­kie­mu – Wice­sta­ro­ście Powia­tu Gło­gow­skie­go, pani Bar­ba­rze Mareń­czak-Pie­choc­kiej, dyrek­tor­ce Miej­skie­go Ośrod­ka Kul­tu­ry w Gło­go­wie, księ­żom Rafa­ło­wi Zen­dra­no­wi i Rado­sła­wo­wi Hor­ba­tow­skie­mu z para­fii kole­giac­kiej pw. Wnie­bo­wzię­cia NMP.

Dzię­ku­je­my pani Cze­sła­wie Syp­niew­skiej – pre­ze­so­wi Ban­ku Spół­dziel­cze­go w Gło­go­wie, panu Lesła­wo­wi Gol­bie – Wój­to­wi Gmi­ny Jerz­ma­no­wa, panu Zbi­gnie­wo­wi Ryb­ce – pre­ze­so­wi GPK SITA w Gło­go­wie, panu Andrze­jo­wi Krze­mie­nio­wi – pre­ze­so­wi PWiK w Gło­go­wie, panu Rober­to­wi Musia­ło­wi – pre­ze­so­wi TBS w Gło­go­wie.

Dzię­ku­je­my panu Miro­sła­wo­wi Dąbrow­skie­mu – pre­ze­so­wi Spół­dziel­ni Miesz­ka­nio­wej NADODRZE w Gło­go­wie, pani Mag­da­le­nie Zgon­dek – pre­ze­so­wi PSS Spo­łem w Gło­go­wie, sio­strze Mał­go­rza­cie Mal­skiej ze Wspól­no­ty Cichych Pra­cow­ni­ków Krzy­ża w Gło­go­wie, księ­żom pro­bosz­czom – ks. Witol­do­wi Piet­scho­wi, ks. Zbi­gnie­wo­wi Walasz­ko­wi i ks. Sta­ni­sła­wo­wi Bras­se, pani Agniesz­ce Berest – dyrek­tor­ce Szko­ły Muzycz­nej I i II st. im. F. Lisz­ta w Gło­go­wie, panu Leopol­do­wi Góra­lo­wi – opie­ku­no­wi medycz­ne­mu Festi­wa­lu oraz służ­bie ratow­ni­czej PCK w Gło­go­wie.

Dzię­ku­je­my pra­cow­ni­kom Miej­skie­go Ośrod­ka Kul­tu­ry w Gło­go­wie oraz wolon­ta­riu­szom – chó­rzy­stom gło­gow­skich chó­rów Beati Can­to­res i Gau­dium.

Dzię­ku­je­my mediom gło­gow­skim – Tygo­dni­ko­wi Gło­gow­skie­mu, Tygo­dni­ko­wi GŁOS GŁOGOWA, Tele­wi­zji Master oraz Gło­gow­skie­mu Por­ta­lo­wi Infor­ma­cyj­ne­mu.

Dzię­ku­je­my rów­nież wszyst­kim gło­go­wia­nom i miesz­kań­com Zie­mi Gło­gow­skiej – słu­cha­czom i miło­śni­kom muzy­ki chó­ral­nej za sko­rzy­sta­nie z zapro­sze­nia i udział w kon­cer­tach festi­wa­lo­wych.

Na koniec chcie­li­by­śmy ser­decz­nie podzię­ko­wać naszym Juro­rom – pani prof. Elż­bie­cie Wtor­kow­skiej, dr hab. Iwo­nie Wiśniew­skiej-Sala­mon, dr Gra­ży­nie Roga­li-Szcze­rek, a tak­że Wam – wszyst­kim chó­rom – chó­rzy­stom i dyry­gen­tom, za przy­ję­cie nasze­go zapro­sze­nia do Gło­go­wa i wzię­cie udzia­łu w Festi­wa­lu SILESIA CANTAT. Mamy nadzie­ję, iż udział w tym wyda­rze­niu spra­wił Pań­stwu dużo przy­jem­no­ści, rado­ści, pozy­tyw­nych wra­żeń, a z Gło­go­wa wywieź­li­ście miłe wspo­mnie­nia.

Miło było nam gościć Pań­stwa w Gło­go­wie. Do zoba­cze­nia! 🙂
Z pozdro­wie­nia­mi – komi­tet orga­ni­za­cyj­ny VII Ogól­no­pol­skie­go Festi­wa­lu Chó­rów SILESIA CANTAT Gło­gów 2016