Miesiąc: lipiec 2016

Warsztaty chóralne w Kolobrzegu, lipiec 2016 r.

W dniach 26 czerw­ca — 1 lip­ca br. prze­by­wa­li­śmy w Koło­brze­gu, gdzie wraz z kil­ko­ma chó­ra­mi z całe­go kra­ju uczest­ni­czy­li­śmy w I Zachod­nio­po­mor­skich Warsz­ta­tach Chó­ral­nych któ­re popro­wa­dzi­li dr Piotr Jań­czak i dr hab. Iwo­na Wiśniew­ska-Sala­mon.
Orga­ni­za­to­ra­mi warsz­ta­tów były Regio­nal­ne Cen­trum Kul­tu­ry w Koło­brze­gu im. Z. Her­ber­ta oraz Fun­da­cja Morze Kul­tu­ry w Szcze­ci­nie.