Miesiąc: czerwiec 2016

Festiwal SILESIA CANTAT 2016

Sza­now­ni Pań­stwo, dro­dzy Chó­rzy­ści i Dyry­gen­ci!
1 Paź­dzier­ni­ka br. odbę­dzie się VII Ogól­no­pol­ski Festi­wal Chó­rów SILESIA CANTAT Gło­gów 2016.
Ser­decz­nie zapra­szamy do wzię­cia udzia­łu w tym wyda­rze­niu. Wszel­kie infor­ma­cje znaj­dzie­cie Pań­stwo TUTAJ.
Czas na zgło­sze­nia uczest­nic­twa prze­dłu­ży­li­śmy do koń­ca lip­ca.

Do zoba­cze­nia w Gło­go­wie!!