Sukces naszego chóru

7 maja br. wzię­li­śmy udział w IX Ogól­no­pol­skim Prze­glą­dzie Chó­rów Ama­tor­skich w Olesz­nej — I Edy­cji Pie­śni Maryj­nych “MATER MISERICORDIAE”.

Po wysłu­cha­niu 7 chó­rów, Jury w skła­dzie Jolan­ta Szy­bal­ska-Mat­czak, Mał­go­rza­ta Sapie­cha-Muzioł i Woj­ciech Magnuc­ki przy­zna­ło nasze­mu chó­ro­wi II miej­sce.

Arty­kuł pra­so­wy nt. Prze­glą­du oraz gale­ria zdjęć

Gale­ria zdjęć na naszym pro­fi­lu na por­ta­lu Face­bo­ok