Miesiąc: maj 2016

Sukces naszego chóru

7 maja br. wzię­li­śmy udział w IX Ogól­no­pol­skim Prze­glą­dzie Chó­rów Ama­tor­skich w Olesz­nej — I Edy­cji Pie­śni Maryj­nych “MATER MISERICORDIAE”.

Po wysłu­cha­niu 7 chó­rów, Jury w skła­dzie Jolan­ta Szy­bal­ska-Mat­czak, Mał­go­rza­ta Sapie­cha-Muzioł i Woj­ciech Magnuc­ki przy­zna­ło nasze­mu chó­ro­wi II miej­sce.

Arty­kuł pra­so­wy nt. Prze­glą­du oraz gale­ria zdjęć

Gale­ria zdjęć na naszym pro­fi­lu na por­ta­lu Face­bo­ok

Święto Konstytucji 3 Maja

Chór Beati Can­to­res uświet­ni dzi­siaj uro­czy­stą mszę świę­tą o godz. 12:30 z oka­zji Świę­ta Kon­sty­tu­cji 3 Maja oraz odpu­stu para­fial­ne­go w koście­le pw. NMP Kró­lo­wej Pol­ski w Gło­go­wie.

Nato­miast o godz. 15:00 weź­mie­my udział w uro­czy­stej gali z oka­zji dzi­siej­sze­go Świę­ta Naro­do­we­go, orga­ni­zo­wa­nej przez Gmin­ne Cen­trum Kul­tu­ry w Jerz­ma­no­wej, któ­ra odbę­dzie się w Szko­le Pod­sta­wo­wej im. Hen­ry­ka Sien­kie­wi­cza w Jaczo­wie.