Miesiąc: kwiecień 2016

VII Ogólnopolski Festiwal Chórów, 2016

Sza­now­ni Pań­stwo!

Z wiel­ką przy­jem­no­ścią i rado­ścią infor­mu­je­my, iż roz­po­czę­li­śmy przy­go­to­wa­nia do kolej­nej — VII edy­cji Ogól­no­pol­skie­go Festi­wa­lu Chó­rów SILESIA CANTAT.

Odbę­dzie się on 1 paź­dzier­ni­ka 2016 r. (sobo­ta) w Miej­skim Ośrod­ku Kul­tu­ry w Gło­go­wie.

Zgło­sze­nia chó­rów przyj­mu­je­my do 31 maja 2016 r.

Wszel­kie infor­ma­cje na temat Festi­wa­lu (w tym regu­la­min oraz kar­tę zgło­sze­nia) znaj­dzie­cie Pań­stwo TUTAJ oraz na ofi­cjal­nym pro­fi­lu Festi­wa­lu na Face­bo­oku.

POP Oratorium, 3 kwietnia 2016 r.

3 kwiet­nia br. nasz chór był jed­nym z kil­ku gło­gow­skich chó­rów, któ­re wystą­pi­ły pod­czas kon­cer­tów “POP Ora­to­rium Miło­sier­dzie Boże” Zbi­gniew Mał­ko­wi­cza do tek­stów św. sio­stry Fau­sty­ny Kowal­skiej, któ­re odby­ły się w koście­le pw. Miło­sier­dzia Boże­go i koście­le pw. NMP Kró­lo­wej Pol­ski w Gło­go­wie.

Wyko­naw­ca­mi kon­cer­tu byli:

  • Dyry­gent — Bar­ba­ra Walen­dzik
  • Zespół Muzy­ki Sakral­nej Lumen pod dyrek­cją Zbi­gnie­wa Mał­ko­wi­cza
  • Soli­ści — Marze­na Mał­ko­wicz, Alek­san­dra Mał­ko­wicz-Figaj, Janusz Szrom
  • Chór Beati Can­to­res, chór Gau­dium, chór Lau­da­te Domi­num, Zespół “Za Tobą”