Msza św. — poświęcenie figury św. Józefa, 19 marca 2016 r.

19.03.2016 r. chór Beati Can­to­res uświet­nił uro­czy­stą mszę świę­tą w koście­le pw. NMP Kró­lo­wej Pol­ski w Gło­go­wie kon­ce­le­bro­wa­nej przez bisku­pa Tade­usza Lityń­skie­go, pod­czas któ­rej poświę­co­no figu­rę św. Józe­fa.