III Festiwal Muzyki Pasyjnej, 5–20 marca 2016 r.

Zapra­sza­my ser­decz­nie na 3. edy­cję Festi­wa­lu Muzy­ki Pasyj­nej, orga­ni­zo­wa­ne­go przez Insty­tut Muzy­ki Uni­wer­sy­te­tu Zie­lo­no­gór­skie­go oraz Lubu­skie Towa­rzy­stwo Kul­tu­ral­ne

Nasz chór uczest­ni­czy w Festi­wa­lu wraz z inny­mi chó­ra­mi, soli­sta­mi i muzy­ka­mi z Dol­ne­go Ślą­ska i Zie­mi Lubu­skiej.
W tym roku wystą­pi­my pod­czas trzech kon­cer­tów:

6 mar­ca, godz. 16:45, Gło­gów, kościół pw. NMP Kró­lo­wej Pol­ski,

13 mar­ca, godz. 17:00, Wil­ka­no­wo, kościół pw. Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezu­sa,

13 mar­ca, godz. 19:40, Zie­lo­na Góra, kościół pw. Ducha Świę­te­go.

Ser­decz­nie zapra­sza­my! Wstęp wol­ny.