Miesiąc: luty 2016

Jubileusz X‑lecia Fundacji Polskie Gniazdo, 29 lutego 2016 r.

29 lute­go br. przed­sta­wi­cie­le chó­ru Beati Can­to­res uczest­ni­czy­li we Wro­cła­wiu w uro­czy­stej gali z oka­zji jubi­le­uszu X‑lecia dzia­łal­no­ści Fun­da­cji Pol­skie Gniaz­do.

Przy­po­mnij­my, że chór Beati Can­to­res był jed­nym z kil­ku zespo­łów, któ­re wyko­na­ły wspól­nie „POP Ora­to­rium Miło­sier­dzie Boże” Zbi­gnie­wa Mał­ko­wi­cza pod­czas kon­cer­tu dobro­czyn­ne­go „Dol­no­ślą­za­cy Poma­ga­ją Powo­dzia­nom”, któ­ry odbył się w listo­pa­dzie 2010 roku we wro­cław­skiej Hali Stu­le­cia. Orga­ni­za­to­rem tego wyda­rze­nia była Fun­da­cja Pol­skie Gniaz­do.

W podzię­ko­wa­niu za dotych­cza­so­wą współ­pra­cę, dyry­gent Bar­ba­ra Walen­dzik oraz chór Beati Can­to­res otrzy­ma­li spe­cjal­ne podzię­ko­wa­nie, cer­ty­fi­kat oraz oko­licz­no­ścio­wy medal przy­zna­ny przez Radę i Zarząd Fun­da­cji Pol­skie Gniaz­do.

III Festiwal Muzyki Pasyjnej, 5–20 marca 2016 r.

Zapra­sza­my ser­decz­nie na 3. edy­cję Festi­wa­lu Muzy­ki Pasyj­nej, orga­ni­zo­wa­ne­go przez Insty­tut Muzy­ki Uni­wer­sy­te­tu Zie­lo­no­gór­skie­go oraz Lubu­skie Towa­rzy­stwo Kul­tu­ral­ne

Nasz chór uczest­ni­czy w Festi­wa­lu wraz z inny­mi chó­ra­mi, soli­sta­mi i muzy­ka­mi z Dol­ne­go Ślą­ska i Zie­mi Lubu­skiej.
W tym roku wystą­pi­my pod­czas trzech kon­cer­tów:

6 mar­ca, godz. 16:45, Gło­gów, kościół pw. NMP Kró­lo­wej Pol­ski,

13 mar­ca, godz. 17:00, Wil­ka­no­wo, kościół pw. Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezu­sa,

13 mar­ca, godz. 19:40, Zie­lo­na Góra, kościół pw. Ducha Świę­te­go.

Ser­decz­nie zapra­sza­my! Wstęp wol­ny.