Miesiąc: styczeń 2016

PODSUMOWANIE 2015 roku

Rok 2015 już za nami. Przed­sta­wia­my krót­kie pod­su­mo­wa­nie dzia­łal­no­ści chó­ru Beati Can­to­res w tym wyjąt­ko­wym dla nas roku, w któ­rym roz­po­czę­li­śmy obcho­dy 30-lecia dzia­łal­no­ści.

29 stycz­nia br. chór Beati Can­to­res uświet­nił uro­czy­stość wrę­cze­nia dyplo­mów stu­den­tów Uni­wer­sy­te­tu Eko­no­micz­ne­go we Wro­cła­wiu Zamiej­sco­we­go Ośrod­ka Dydak­tycz­ne­go w Gło­go­wie, któ­ra odby­ła się w Sali Raj­ców gło­gow­skie­go ratu­sza. Była to nie­ste­ty ostat­nia taka uro­czy­stość, gdyż Ośro­dek w Gło­go­wie prze­sta­je funk­cjo­no­wać. War­to w tym miej­scu przy­po­mnieć, że nasz chór w prze­szło­ści wie­lo­krot­nie uczest­ni­czył w uro­czy­sto­ściach odby­wa­ją­cych się w murach tej uczel­ni.

Pod­czas 2015 roku wystę­po­wa­li­śmy kil­ka­dzie­siąt razy, przede wszyst­kim w Gło­go­wie. Jak co roku uczest­ni­czy­li­śmy w wie­lu uro­czy­sto­ściach kościel­nych w para­fii NMP Kró­lo­wej Pol­ski na osie­dlu Koper­ni­ka m.in. pod­czas Tri­du­um Pas­chal­ne­go, Mszy Rezu­rek­cyj­nej oraz uro­czy­sto­ści Boże­go Cia­ła. Waż­ny­mi wyda­rze­nia­mi dla całej para­fii były uro­czy­ste msze świę­te, pod­czas któ­rych przy­ję­to reli­kwie św. Alber­ta Chmie­low­skie­go, bł. Jerze­go Popie­łusz­ki oraz bł. Edmun­da Boja­now­skie­go.

W mar­cu wzię­li­śmy udział w II Festi­wa­lu Muzy­ki Pasyj­nej, w ramach któ­re­go chó­ry oraz zespo­ły muzycz­ne z zachod­niej Pol­ski wystą­pi­ły w kil­ku mia­stach Zie­mi Lubu­skiej oraz Dol­ne­go Ślą­ska. Nasz chór wystą­pił dwu­krot­nie – w koście­le pw. NMP Kró­lo­wej Pol­ski w Gło­go­wie oraz w koście­le pw. Św. Micha­ła Archa­nio­ła w Sła­wie.

Jed­nym z naj­waż­niej­szych wyda­rzeń ostat­nich lat dla nasze­go zespo­łu był udział w II Mię­dzy­na­ro­do­wym Szcze­ciń­skim Festi­wa­lu Muzy­ki Pasyj­nej (marzec), gdzie zdo­by­li­śmy Srebr­ne Pasmo w kate­go­rii chó­rów kościel­nych. Pod­czas kil­ku­dnio­we­go poby­tu w Szcze­ci­nie, nasz chór wystą­pił z dwo­ma kon­cer­ta­mi – w koście­le gar­ni­zo­no­wym pw. Św. Woj­cie­cha w Szcze­ci­nie oraz w Kir­chen­ge­me­in­de w nie­miec­kim Brüs­sow. Ponad­to uświet­ni­li­śmy mszę św. w koście­le pw. Św. Andrze­ja Bobo­li w Szcze­ci­nie.

Na prze­ło­mie czerw­ca i lip­ca uczest­ni­czy­li­śmy w Ogól­no­pol­skich Warsz­ta­tach Chó­ral­nych, orga­ni­zo­wa­nych corocz­nie w Gar­bi­czu (woj. lubu­skie), w któ­rych udział wzię­ło kil­ka chó­rów z kra­ju. Pod­czas codzien­nych zajęć, nasi chó­rzy­ści dosko­na­li­li swo­je umie­jęt­no­ści wokal­ne, tech­nicz­ne i inter­pre­ta­cyj­ne ucząc się spe­cjal­nie wybra­nych utwo­rów na tę oka­zję. W tym cza­sie odby­ły się 3 kon­cer­ty chó­ral­ne z towa­rzy­sze­niem soli­stów i instru­men­ta­li­stów – w Gąd­ko­wie Wiel­kim, Torzy­miu i Gar­bi­czu.

W paź­dzier­ni­ku uświet­ni­li­śmy uro­czy­stą Inau­gu­ra­cję Roku Aka­de­mic­kie­go 2015/2016 w Pań­stwo­wej Wyż­szej Szko­le Zawo­do­wej w Gło­go­wie.

W listo­pa­dzie w koście­le pw. NMP Kró­lo­wej Pol­ski w Gło­go­wie odpra­wio­na zosta­ła uro­czy­sta msza świę­ta, inau­gu­ru­ją­ca obcho­dy 30-lecia dzia­łal­no­ści chó­ru Beati Can­to­res. Nato­miast w grud­niu w sali wido­wi­sko­wej Miej­skie­go Ośrod­ka Kul­tu­ry w Gło­go­wie odby­ła się Gala z oka­zji 30-lecia chó­ru, pod­czas któ­rej chó­rzy­ści oraz nasi dar­czyń­cy zosta­li odzna­cze­ni Odzna­ka­mi Pol­skie­go Związ­ku Chó­rów i Orkiestr. Na ręce Jubi­la­tów wrę­czo­no rów­nież oka­zjo­nal­ne listy gra­tu­la­cyj­ne przez Pre­zy­den­ta Mia­sta Gło­go­wa oraz Sta­ro­stę Powia­tu Gło­gow­skie­go.

Przed nami kolej­ny rok pra­cy i kolej­ne kon­cer­ty jubi­le­uszo­we, a tak­że VII Ogól­no­pol­ski Festi­wal Chó­rów SILESIA CANTAT.

Już teraz zapra­sza­my na orga­ni­zo­wa­ne przez nas wyda­rze­nia i kon­cer­ty 🙂