PERŁOWE GODY CHÓRU BEATI CANTORES, 13 grudnia br.

Ser­decz­nie zapra­sza­my na uro­czy­stą Galę z oka­zji XXX-lecia dzia­łal­no­ści nasze­go chó­ru pod patro­na­tem Pre­zy­den­ta Mia­sta Gło­go­wa Rafa­ela Roka­sze­wi­cza oraz Sta­ro­sty Powia­tu Gło­gow­skie­go Jaro­sła­wa Dud­ko­wia­ka.

Gala odbę­dzie się 13 grud­nia br. (nie­dzie­la) o godz. 16:00 w Miej­skim Ośrod­ku Kul­tu­ry w Gło­go­wie.