Gala XXX-lecia chóru Beati Cantores

13 grud­nia 2015 r. w Miej­skim Ośrod­ku Kul­tu­ry w Gło­go­wie odby­ła się uro­czy­sta Gala z oka­zji 30-lecia nasze­go chó­ru.

Pod­czas uro­czy­sto­ści Chór, jak i chó­rzy­ści zosta­li odzna­cze­ni odzna­ka­mi Pol­skie­go Związ­ku Chó­rów i Orkiestr wrę­czo­ne przez pre­ze­sa Oddzia­łu Dol­no­ślą­skie­go PZChiO pana Andrze­ja Droz­do­wi­cza oraz wice­pre­ze­sa pana Mar­ka Pisar­skie­go.

Wrę­czo­no rów­nież listy gra­tu­la­cyj­ne przez pre­zy­den­ta mia­sta Gło­go­wa pana Rafa­ela Roka­sze­wi­cza oraz sta­ro­stę powia­tu gło­gow­skie­go Jaro­sła­wa Dut­ko­wia­ka.

Pod­czas Gali głos zabra­ła rów­nież pani Ewa Drozd, poseł na Sejm RP oraz ksiądz pra­łat Ryszard Dobro­ło­wicz, zało­ży­ciel chó­ru Beati Can­to­res.

Na zakoń­cze­nie uro­czy­sto­ści chór Beati Can­to­res pod dyrek­cją Bar­ba­ry Walen­dzik, przy akom­pa­nia­men­cie pia­ni­sty Domi­ni­ka Mąko­sy wyko­nał naj­więk­sze prze­bo­je sakral­nej oraz roz­ryw­ko­wej muzy­ki chó­ral­nej.

Gale­rie zdjęć z Gali

Miej­ski Ośro­dek Kul­tu­ry w Gło­go­wie

Por­tal regio­nu miedziowe.pl

Por­tal Nasz-Glogow.pl