Przyjęcie relikwii bł. Jerzego Popiełuszki, 19 października 2015 r.

19 paź­dzier­ni­ka br. o godz. 18:30 chór Beati Can­to­res uświet­nił mszę świę­tą, pod­czas któ­rej do kościo­ła pw. NMP Kró­lo­wej Pol­ski wpro­wa­dzo­no reli­kwie bło­go­sła­wio­ne­go ks. Jerze­go Popie­łusz­ki.