Gaudeamu Igitur!, 9 października 2015 r.

9 paź­dzier­ni­ka br. o godz. 11:00 chór Beati Can­to­res uświet­nił Uro­czy­stą Inau­gu­ra­cję Roku Aka­de­mic­kie­go 2015/2016 w Pań­stwo­wej Wyż­szej Szko­le Zawo­do­wej w Gło­go­wie.