X Ogólnopolskie Warsztaty Chóralne w Garbiczu, 28.06–2.07.2015 r.

Chór Beati Can­to­res wraz z kil­ko­ma chó­ra­mi z całe­go kra­ju uczest­ni­czył w warsz­ta­tach wokal­nych w Gar­bi­czu, któ­re odby­ły się w dniach 28.06–2.07.2015 r.
Umie­jęt­no­ści wokal­ne chó­rzy­ści dosko­na­li­li pod okiem prof. dr hab. Iwo­ny Wiśniew­skiej-Sala­mon oraz prof. dr hab. Lesz­ka Bajo­na. Rów­no­cze­śnie odby­wa­ły się tam rów­nież warsz­ta­ty wokal­ne dla mło­dych adep­tów śpie­wu solo­we­go.
Warsz­ta­ty odby­wa­ły się w Pała­cu Magnat w Gar­bi­czu (woj. lubu­skie). Kon­cer­ty odby­ły się nato­miast w Gąd­ko­wie Wiel­kim, Torzy­miu i Gar­bi­czu.

Zdję­cia z poby­tu chó­rzy­stów w Gar­bi­czu moż­na obej­rzeć na pro­fi­lu Chó­ru na Face­bo­oku oraz na stro­nie Gór­ni­cze­go Chó­ru Męskie­go z Lubi­na.