Święto Konstytucji 3 Maja — odpust parafialny, 3 maja 2015 r.

3 maja o godz. 12:30 w koście­le pw. NMP Kró­lo­wej Pol­ski odbę­dzie się uro­czy­sta msza św. odpu­sto­wa oraz z oka­zji Świę­ta Kon­sty­tu­cji 3 Maja z udzia­łem Kom­pa­ni Hono­ro­wej Woj­ska Pol­skie­go oraz władz mia­sta Gło­go­wa, któ­rą uświet­ni chór Beati Can­to­res i Orkie­stra Zakła­do­wa Huty Mie­dzi “Gło­gów”.