Miesiąc: kwiecień 2015

Wielkanoc 2015

W cią­gu naj­bliż­szych dni kil­ka­krot­nie uświet­ni­my msze świę­te w koście­le pw. NMP Kró­lo­wej Pol­ski w Gło­go­wie.
Dzi­siaj zaśpie­wa­li­śmy pod­czas litur­gii Wiel­kie­go Czwart­ku o godz. 18:15.
Wiel­ki Pią­tek nasz chór popro­wa­dzi ado­ra­cję przy Bożym Gro­bie o godz. 20:30.
Wiel­ką Sobo­tę będzie­my uczest­ni­czyć w Wigi­lii Pas­chal­nej oraz pro­ce­sji rezu­rek­cyj­nej o godz. 22:00.
Nato­miast w Ponie­dzia­łek Wiel­ka­noc­ny zaśpie­wa­my pod­czas jed­nej z mszy świę­tych.