II Międzynarodowy Szczeciński Festiwal Muzyki Pasyjnej, 27–29 marca 2015 r.

Chór Beati Cantores pod dyrekcją Barbary Walendzik zdobył Srebrne Pasmo w kategorii chórów kościelnych podczas II Międzynarodowego Szczecińskiego Festiwalu Muzyki Pasyjnej.

W dniach 27–29 mar­ca br. chór Beati Can­to­res prze­by­wał w Szcze­ci­nie, gdzie uczest­ni­czył w II Mię­dzy­na­ro­do­wym Szcze­ciń­skim Festi­wa­lu Muzy­ki Pasyj­nej. W Festi­wa­lu uczest­ni­czy­ło 31 chó­rów, w tym m.in.: z Pozna­nia, Szcze­ci­na, Gro­dzi­ska Mazo­wiec­kie­go, Łodzi, Kosza­li­na, War­sza­wy, Cie­cha­no­wa, Zie­lo­nej Góry, Byd­gosz­czy, Wej­he­ro­wa, Wro­cła­wia, a tak­że z Kłaj­pe­dy (Litwa) i Köln (Niem­cy).

Nato­miast do prze­słu­chań kon­kur­so­wych sta­nę­ło 28 chó­rów w 7 regu­la­mi­no­wych kate­go­riach: chó­ry doro­słych, chó­ry jed­no­rod­ne, chó­ry dzie­cię­ce, chó­ry kame­ral­ne, chó­ry kościel­ne, chó­ry mie­sza­ne oraz chó­ry mło­dzie­żo­we. Jury Festi­wa­lu w skła­dzie: prof. Elż­bie­ta Wtor­kow­ska, prof. Rada Gel­go­tie­ne (Litwa), dr hab. Iwo­na Wiśniew­ska-Sala­mon oraz dr Jon Fyl­ling (Nor­we­gia) wyróż­ni­ło 23 chó­ry. Gło­gow­ski chór zajął dru­gie miej­sce w kate­go­rii chó­rów kościel­nych, nato­miast zdo­byw­cą Grand Prix Festi­wa­lu został Chór Aka­de­mic­ki Poli­tech­ni­ki War­szaw­skiej.

Szcze­ciń­ski Festi­wal to nie tyl­ko kon­kurs, ale tak­że sze­reg wyda­rzeń towa­rzy­szą­cych – licz­ne kon­cer­ty w Szcze­ci­nie, oko­licz­nych miej­sco­wo­ściach oraz w Niem­czech, a tak­że semi­na­ria. Chór Beati Can­to­res wraz z inny­mi chó­ra­mi wystą­pił pod­czas spe­cjal­nych kon­cer­tów — Miste­riów Pasyj­nych w nie­miec­kim mie­ście Brüs­sow i w Szcze­ci­nie. Nato­miast w nie­dzie­lę pal­mo­wą, nasz chór uświet­nił jed­ną z mszy św. odpra­wio­nych w koście­le pw. Św. Andrze­ja Bobo­li w Szcze­ci­nie.

Orga­ni­za­to­ra­mi Festi­wa­lu są: Fun­da­cja Morze Kul­tu­ry, Chór Kame­ral­ny Zachod­nio­po­mor­skie­go Uni­wer­sy­te­tu Tech­no­lo­gicz­ne­go w Szcze­ci­nie, Fun­da­cja Aka­de­mia Pod­mio­to­we­go Wspie­ra­nia Mło­dzie­ży w Poli­cach oraz Para­fia p.w. Miło­sier­dzia Boże­go w Szcze­ci­nie.

Patro­nat Hono­ro­wy nad Festi­wa­lem objął Pre­zy­dent Mia­sta Szcze­ci­na.

Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje na temat Festi­wa­lu zna­leźć moż­na na stro­nie festival.szczecin.pl

Gale­ria zdjęć z poby­tu chó­ru w Szcze­ci­nie

Gale­ria zdjęć na ofi­cjal­nej stro­nie Festi­wa­lu