II Festiwal Muzyki Pasyjnej, 14–29 marca 2015 r.

W dniach 14–29 mar­ca 2015 r. w wie­lu mia­stach Zie­mi Lubu­skiej i Dol­ne­go Ślą­ska odby­ły się kon­cer­ty w ramach II Festi­wa­lu Muzy­ki Pasyj­nej, któ­re­go orga­ni­za­to­rem jest Insty­tut Muzy­ki Uni­wer­sy­te­tu Zie­lo­no­gór­skie­go oraz Lubu­skie Towa­rzy­stwo Kul­tu­ral­ne.

Hono­ro­wy patro­nat nad Festi­wa­lem objął JM Rek­tor UZ prof. dr hab. inż. Tade­usz Kuczyń­ski.

Part­ne­rem w orga­ni­za­cji Festi­wa­lu jest m.in. Sto­wa­rzy­sze­nie Chór Beati Can­to­res.

Kon­cer­ty z udzia­łem chó­ru Beati Can­to­res odby­ły się:

14 mar­ca 2015 r. o godz. 16:00 w koście­le pw. św. Micha­ła Archa­nio­ła w Sła­wie

oraz

15 mar­ca 2015 r. o godz. 17:00 w koście­le pw. NMP Kró­lo­wej Pol­ski w Gło­go­wie


14 mar­ca 2015 r., godz. 16:00, kościół pw. św. Micha­ła Archa­nio­ła w Sła­wie

Wyko­naw­cy kon­cer­tu:

  • Jolan­ta Sipo­wicz, sopran
  • Krzysz­tof Gost­kow­ski, for­te­pian
  • Chór Beati Can­to­res (Gło­gów), pod dyrek­cją Bar­ba­ry Walen­dzik
  • Chór Can­ta­te Deo (Sła­wa), pod dyrek­cją Kry­sty­ny Ober-Szu­lęc­kiej
  • Lidia Soczew­ko, pro­wa­dze­nie kon­cer­tu

15 mar­ca 2015 r., godz. 17:00, kościół pw. NMP Kró­lo­wej Pol­ski w Gło­go­wie

Wyko­naw­cy kon­cer­tu:

  • Jolan­ta Sipo­wicz, sopran
  • Ryszard Zim­nic­ki, for­te­pian
  • Chór Beati Can­to­res (Gło­gów), pod dyrek­cją Bar­ba­ry Walen­dzik
  • Chór Can­ta­te Deo (Sła­wa), pod dyrek­cją Kry­sty­ny Ober-Szu­lęc­kiej
  • Kry­sty­na Syt­nik, pro­wa­dze­nie kon­cer­tu