Wręczenie dyplomów, 29 stycznia 2015 r.

29 stycz­nia br. chór Beati Can­to­res uświet­nił uro­czy­stość wrę­cze­nia dyplo­mów stu­den­tów Uni­wer­sy­te­tu Eko­no­micz­ne­go we Wro­cła­wiu Zamiej­sco­we­go Ośrod­ka Dydak­tycz­ne­go w Gło­go­wie, któ­ra odby­ła się w Sali Raj­ców gło­gow­skie­go ratu­sza.
Była to nie­ste­ty ostat­nia taka uro­czy­stość, gdyż Ośro­dek w Gło­go­wie prze­sta­je funk­cjo­no­wać. War­to w tym miej­scu przy­po­mnieć, że nasz chór w prze­szło­ści wie­lo­krot­nie uczest­ni­czył w uro­czy­sto­ściach odby­wa­ją­cych się w tej uczel­ni.