PODSUMOWANIE 2014 roku

Rok 2014 już za nami. Przed­sta­wia­my krót­kie pod­su­mo­wa­nie dzia­łal­no­ści chó­ru Beati Can­to­res w 29 roku jego ist­nie­nia.

5 stycz­nia miał miej­sce dru­gi spek­takl teatral­no-muzycz­ny „Pasto­rał­ka wg Leona Schil­le­ra”, któ­ry Sto­wa­rzy­sze­nie Chór Beati Can­to­res zor­ga­ni­zo­wa­ło we współ­pra­cy z Miej­skim Ośrod­kiem Kul­tu­ry w Gło­go­wie oraz Teatrem Inter­me­dium. W spek­ta­klu udział wzię­ło ponad 60 arty­stów – akto­rów i muzy­ków. Pre­mie­ra odby­ła się 29 grud­nia 2013 r.

Pod­czas 2014 roku wystę­po­wa­li­śmy kil­ka­dzie­siąt razy, głów­nie w Gło­go­wie. Jak co roku uczest­ni­czy­li­śmy w wie­lu uro­czy­sto­ściach kościel­nych w para­fii NMP Kró­lo­wej Pol­ski na osie­dlu Koper­ni­ka m.in. w Mszy Świę­tej wień­czą­cej obcho­dy 25-lecia para­fii, pod­czas Tri­du­um Pas­chal­ne­go i Mszy Rezu­rek­cyj­nej oraz paster­ki. Waż­nym wyda­rze­niem dla całej para­fii była paź­dzier­ni­ko­wa uro­czy­stość wpro­wa­dze­nia reli­kwii św. Jana Paw­ła II i bł. S. Fau­sty­ny. W ramach tego wyda­rze­nia uświet­ni­li­śmy Mszę Świę­tą oraz wystą­pi­li­śmy z kon­cer­tem POP Ora­to­rium Miło­sier­dzie Boże.

W mar­cu i kwiet­niu 2014 r. wzię­li­śmy udział w I Festi­wa­lu Muzy­ki Pasyj­nej, w ramach któ­re­go chó­ry oraz zespo­ły muzycz­ne z zachod­niej Pol­ski wystą­pi­ły w kil­ku mia­stach Zie­mi Lubu­skiej oraz Dol­ne­go Ślą­ska. Nasz chór wystą­pił dwu­krot­nie – w koście­le pw. NMP Kró­lo­wej Pol­ski w Gło­go­wie oraz w koście­le pw. Św. A. Chmie­low­skie­go w Zie­lo­nej Górze.

W kwiet­niu 2014 r. uświet­ni­li­śmy uro­czy­stą Aka­de­mię z oka­zji 69. Rocz­ni­cy Wyzwo­le­nia Nie­miec­kie­go Obo­zu Kon­cen­tra­cyj­ne­go w Rovens­bruck, któ­ra odby­ła się w Miej­skim Ośrod­ku Kul­tu­ry w Gło­go­wie. W maju, razem z Orkie­strą Zakła­do­wą Huty Mie­dzi Gło­gów, tra­dy­cyj­nie uświet­ni­li­śmy Mszę Świę­tą z oka­zji Dnia Hut­ni­ka. Nato­miast w czerw­cu wystą­pi­li­śmy pod­czas uro­czy­ste­go posie­dze­nia Sena­tu Pań­stwo­wej Wyż­szej Szko­ły Zawo­do­wej w Gło­go­wie z oka­zji 10-lecia ist­nie­nia uczel­ni oraz nada­nia jej sztan­da­ru, któ­ry odbył się w Sali Raj­ców Ratu­sza Miej­skie­go w Gło­go­wie.

W czerw­cu w Rokit­nie uczest­ni­czy­li­śmy w Mszy Świę­tej z oka­zji XXV rocz­ni­cy koro­na­cji Cudow­ne­go Obra­zu i die­ce­zjal­ne­go dzięk­czy­nie­nia za kano­ni­za­cję Jana Paw­ła II.

W lip­cu 2014 r. część człon­ków chó­ru Beati Can­to­res uczest­ni­czy­ła w warsz­ta­tach chó­ral­nych, któ­re odby­ły się w Calel­li w Hisz­pa­nii. 20 lip­ca wystą­pi­li­śmy wraz z inny­mi chó­ra­mi pod­czas mszy świę­tej w tam­tej­szym koście­le para­fial­nym oraz dali­śmy krót­ki kon­cert.

We wrze­śniu na zapro­sze­nie Sta­ro­stwa Powia­to­we­go w Lubi­nie wystą­pi­li­śmy pod­czas kon­cer­tu z oka­zji Powia­to­wych Dni Senio­ra w koście­le pw. naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezu­sa w Lubi­nie.

Nasz chór kil­ka­krot­nie śpie­wał pod­czas Mszy Świę­tych ślub­nych, w tym naszej chó­rzyst­ki oraz cór­ki jed­nej z naszych sopra­ni­stek. Nato­miast w grud­niu zaśpie­wa­li­śmy pod­czas Mszy Świę­tej z oka­zji rocz­ni­cy ślu­bu jed­ne­go z naszych teno­rów.

Naj­waż­niej­szym przed­się­wzię­ciem minio­ne­go roku dla nasze­go chó­ru była orga­ni­za­cja VI Ogól­no­pol­skie­go Festi­wa­lu Chó­rów SILESIA CANTAT Gło­gów 2014, któ­ry odby­wa się nie­prze­rwa­nie od 2006 r. W Festi­wa­lu wzię­ło udział 11 chó­rów z całe­go kra­ju, a I miej­sce zajął Gro­dzi­ski Chór CANTATA z Gro­dzi­ska Mazo­wiec­kie­go.

Przed nami kolej­ny rok pra­cy. Będzie to rok wyjąt­ko­wy, bo jubi­le­uszo­wy – w 2015 roku będzie­my obcho­dzić 30 rocz­ni­cę powsta­nia nasze­go chó­ru.

Już teraz zapra­sza­my na nasze wystę­py.