Występy w listopadzie 2014 r.

12 listo­pa­da br. chór Beati Can­to­res uświet­nił mszę świe­tą w inten­cji księ­dza Wito­da Piet­scha, pro­bosz­cza para­fii NMP Kró­lo­wej Pol­ski w Gło­go­wie.

23 listo­pa­da br. wystą­pi­li­smy pod­czas mszy świę­tej w Uro­czy­stość Jezu­sa Chry­stu­sa Kró­la Wszech­świa­ta, któ­ra odby­ła się w koście­le pw. NMP Kró­lo­wej Pol­ski.

Nato­miast 27 listo­pa­da br. uczet­sni­czy­li­śmy w mszy świę­tej z oka­zji wspo­mnie­nia św. Cecy­lii, patron­ki muzy­ki kościel­nej.