SILESIA CANTAT — DZIĘKUJEMY!

Orga­ni­za­to­rzy VI Ogól­no­pol­skie­go Festi­wa­lu Chó­rów SILESIA CANTAT Gło­gów 2014 ser­decz­nie dzię­ku­ją wszyst­kim insty­tu­cjom i oso­bom pry­wat­nym, któ­re przy­czy­ni­ły się do zor­ga­ni­zo­wa­nia Festi­wa­lu, bez któ­rych pomo­cy i wspar­cia nasz Festi­wal nie mógł­by się odbyć, a w szcze­gól­no­ści:

Fun­da­cji Pol­ska Miedź
Urzę­do­wi Mar­szał­kow­skie­mu Woje­wódz­twa Dol­no­ślą­skie­go
Gmi­nie Miej­skiej Gło­gów
Sta­ro­stwu Powia­to­we­mu w Gło­go­wie
Ośrod­ko­wi Kul­tu­ry i Sztu­ki we Wro­cła­wiu
Hucie Mie­dzi Gło­gów
PWiK Sp. z o.o w Gło­go­wie
Towa­rzy­stwu Budow­nic­twa Spo­łecz­ne­go w Gło­go­wie
Ban­ko­wi Spół­dziel­cze­mu w Gło­go­wie
Spół­dziel­ni Miesz­ka­nio­wej NADODRZE w Gło­go­wie
PCK w Gło­go­wie
Sto­wa­rzy­sze­niu Gło­gow­skie Cen­trum Myśli Jana Paw­ła II
Gło­gow­skiej Rewii GRAFFITI

Panu Jano­wi Zubow­skie­mu — Pre­zy­den­to­wi Mia­sta Gło­go­wa
Panu Rado­sła­wo­wi Moło­nio­wi — Wice­mar­szał­ko­wi Woje­wódz­twa Dol­no­ślą­skie­go
Pani Ewie Cecy­lii Stan­kie­wicz — Pre­ze­so­wi Fun­da­cji Pol­ska Miedź
Panu Rafa­elo­wi Roka­sze­wi­czo­wi — Sta­ro­ście Gło­gow­skie­mu
Panu Domi­ni­ko­wi Kło­sow­skie­mu — dyrek­to­ro­wi Insty­tu­tu Kul­tu­ry i Sztu­ki Woj. Dol­no­ślą­skie­go
Panu Lesła­wo­wi Gol­bie — Wój­to­wi Gmi­ny Jerz­ma­no­wa
Panu Jac­ko­wi Dziub­ko­wi — pre­ze­so­wi Zarzą­du PWiK Sp. z o.o w Gło­go­wie
Panu Cze­sła­wo­wi Cicho­nio­wi — pre­ze­so­wi TBS w Gło­go­wie
Panu Anto­nie­mu Kra­ma­rzew­skie­mu — dyrek­to­ro­wi pra­cow­ni­cze­mu Huty Mie­dzi Gło­gów
Pani Cze­sła­wie Syp­niew­skiej — pre­ze­so­wi Ban­ku Spół­dziel­cze­go w Gło­go­wie
Panu Miro­sła­wo­wi Dąbrow­skie­mu — pre­ze­so­wi SM NADODRZE w Gło­go­wie
Pani Mag­da­le­nie Zgą­dek — pre­ze­so­wi PSS SPOŁEM w Gło­go­wie
Pani Boże­nie Kowal­czy­kow­skiej — dyrek­to­ro­wi Zespo­łu Szkół Ogól­no­kształ­cą­cych w Gło­go­wie
Panu Woj­cie­cho­wi Jani­sio — dyrek­to­ro­wi Zespo­łu Szkół Eko­no­micz­nych w Gło­go­wie
Panu Andrze­jo­wi Krze­mie­nio­wi — Wój­to­wi Gmi­ny Gło­gów
Pani Bar­ba­rze Szlen­dak — pre­ze­so­wi PCK w Gło­go­wie
Pań­stwu Mie­czy­sła­wie, Zdzi­sła­wo­wi i Kata­rzy­nie Kraw­czon­kom
Pani Ludwi­ce Miniach
Panu Leopol­do­wi Góra­lo­wi — opie­ku­no­wi medycz­ne­mu Festi­wa­lu
Wolon­ta­riu­szom — chó­rzy­stom Beati Can­to­res i Gau­dium oraz uczniom ZSE w Gło­go­wie
Pra­cow­ni­kom Miej­skie­go Ośrod­ka Kul­tu­ry w Gło­go­wie

Mediom gło­gow­skim:
Gło­gow­skie­mu Por­ta­lo­wi Infor­ma­cyj­ne­mu glogow.info.pl
Por­ta­lo­wi TutajGLOGOW.pl
Tygo­dni­ko­wi Głos Gło­go­wa
Tygo­dni­ko­wi Gło­gow­skie­mu
Tygo­dni­ko­wi Gło­go­wiak
Radiu Elka, miedziowe.pl
Radiu Plus Gło­gów
Tele­wi­zji MASTER

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!