POP Oratorium Miłosierdzie Boże, 19 października br.

19 paź­dzier­ni­ka br. o godz. 15:00 w koście­le pw. NMP Kró­lo­wej Pol­ski w Gło­go­wie chór Beati Can­to­res wysta­pi pod­czas kon­cer­tu POP Ora­to­rium Miło­sier­dzie Boże Zbi­gnie­wa Mał­ko­wi­cza.

Ser­decz­nie zapra­sza­my