Msza święta, 16 października br.

W czwar­tek 16 paź­dzier­ni­ka o godz. 17:30 chór Beati Can­to­res uświet­nił uro­czy­stą mszę świę­tą z oka­zji wpro­wa­dze­nia do kościo­ła pw. NMP Kró­lo­wej Pol­ski w Gło­go­wie reli­kwii św. Jana Paw­ła II i św. sio­stry Fau­sty­ny. Mszy prze­wod­ni­czył ks. biskup Tade­usz Lityń­ski.