SILESIA CANTAT za nami

VI Ogól­no­pol­ski Festi­wal Chó­rów SILESIA CANTAT Gło­gów 2014 prze­szedł do histo­rii.

Na sce­nie Miej­skie­go Ośrod­ka Kul­tu­ry w Gło­go­wie wysta­pi­ło 10 chó­rów z całe­go kra­ju. Zwy­cięz­cą tego­rocz­nej edy­cji Festi­wa­lu zostal Gro­dzi­ski Chór CANTATA z Gro­dzi­ska Mazo­wiec­kie­go pod dyrek­cją Bar­ba­ry Pasz­kie­wicz.

Wię­cej infor­ma­cji na temat Festi­wa­lu, w tym szcze­gó­ło­we wyni­ki prze­słu­chań kon­kur­so­wych oraz gale­rie zdjęć znaj­dzie­cie Pań­stwo TUTAJ.