VI Ogólnopolski Festiwal Chórów SILESIA CANTAT Głogów 2014

Ser­decz­nie zapra­sza­my na kolej­ne świę­to muzy­ki chó­ral­nej do Gło­go­wa.

11 paź­dzier­ni­ka w Miej­skim Ośrod­ku Kul­tu­ry w Gło­go­wie odbę­dzie się VI Ogól­no­pol­ski Festi­wal Chó­rów SILESIA CANTAT Gło­gów 2014.

Pro­gram Festi­wa­lu:

10:15 — uro­czy­ste roz­po­czę­cie Festi­wa­lu

10:30–12:30/13:45–17:00 — prze­słu­cha­nia chó­row

17:00 — Gość Spe­cjal­ny — Gło­gow­ska Rewia GRAFFITI

18:00 — ogło­sze­nie wyni­ków i kon­cert lau­re­atów

Wstęp na wszyst­kie wyda­rze­nia wol­ny.

Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje znaj­du­ją się na pla­ka­cie.