Miesiąc: wrzesień 2014

Powiatowe Dni Seniora w Lubinie, 28 września br.

Chór Beati Can­to­res uświet­ni obcho­dy Powia­to­wych Dni Senio­ra 2014 w Lubi­nie.

Z tej oka­zji, 28 wrze­śnia br. o godz. 17:30 w koście­le Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezu­sa w Lubi­nie odbę­dzie się kon­cert, pod­czas któ­re­go chó­ro­wi towa­rzy­szyć będzie rów­nież sopra­nist­ka Ida Tama­ra Zagór­ska oraz pia­ni­sta Domi­nik Mąko­sa.

W kon­cer­cie usły­szy­my naj­słyn­niej­sze frag­men­ty muzy­ki chó­ral­nej od Vival­die­go, poprzez Mozar­ta, Franc­ka, kom­po­zy­to­ra muzy­ki fil­mo­wej Loren­za, aż po ora­to­rium roc­ko­we.

Infor­ma­cja pra­so­wa o kon­cer­cie — www.lubin.pl

SILESIA CANTAT 2014 coraz bliżej!

Sza­now­ni Pań­stwo !
Już tyl­ko kil­ka tygo­dni pozo­sta­ło do VI Ogól­no­pol­skie­go Festi­wa­lu Chó­rów SILESIA CANTAT Gło­gów 2014.
Przy­go­to­wa­nia do Festi­wa­lu trwa­ją i z nie­cier­pli­wo­ścią cze­ka­my na moment, w któ­rym będzie­my mogli gościć w Gło­go­wie wie­le chó­rów z całej Pol­ski.
Suk­ce­syw­nie będzie­my Pań­stwa infor­mo­wać o kolej­nych szcze­gó­łach VI edy­cji kon­kur­su.
Pozdra­wia­my i do zoba­cze­nia w Gło­go­wie