XXV rocznica koronacji Cudownego Obrazu w Rokitnie, 21 czerwca 2014 r.

Chór Beati Can­to­res uświet­ni uro­czy­stą mszę świę­tą z oka­zji XXV rocz­ni­cy koro­na­cji Cudow­ne­go Obra­zu i die­ce­zjal­ne­go dzięk­czy­nie­nia za kano­ni­za­cję Jana Paw­ła II, któ­ra odbę­dzie się 21 czerw­ca br. o godz. 12:00 w Sank­tu­arium Mat­ki Bożej Cier­pli­wie Słu­cha­ją­cej w Rokit­nie.

Przy­po­mi­na­my, że nasz chór uczest­ni­czył w uro­czy­sto­ści koro­na­cji Obra­zu, któ­ra odby­ła się w czerw­cu 1989 r. w Rokit­nie.