10 lat PWSZ w Głogowie, 13 czerwca 2014 r.

13 czerw­ca br. chór Beati Can­to­res uświet­nił uro­czy­ste posie­dze­nie Sena­tu Uczel­ni, któ­re odby­ło się z oka­zji 10-lecia Pań­stwo­wej Wyż­szej Szko­ły Zawo­do­wej w Gło­go­wie.
Pod­czas uro­czy­sto­ści, któ­ra odby­ła się w Sali Raj­ców Ratu­sza Miej­skie­go nada­no sztan­dar oraz wrę­czo­no oko­licz­no­ścio­we wyróż­nie­nia oso­bom zasłu­żo­nym dla Uczel­ni.

Gale­ria zdjęć z uro­czy­sto­ści — por­tal miedziowe.pl