Miesiąc: czerwiec 2014

XXV rocznica koronacji Cudownego Obrazu w Rokitnie, 21 czerwca 2014 r.

Chór Beati Can­to­res uświet­ni uro­czy­stą mszę świę­tą z oka­zji XXV rocz­ni­cy koro­na­cji Cudow­ne­go Obra­zu i die­ce­zjal­ne­go dzięk­czy­nie­nia za kano­ni­za­cję Jana Paw­ła II, któ­ra odbę­dzie się 21 czerw­ca br. o godz. 12:00 w Sank­tu­arium Mat­ki Bożej Cier­pli­wie Słu­cha­ją­cej w Rokit­nie.

Przy­po­mi­na­my, że nasz chór uczest­ni­czył w uro­czy­sto­ści koro­na­cji Obra­zu, któ­ra odby­ła się w czerw­cu 1989 r. w Rokit­nie.

10 lat PWSZ w Głogowie, 13 czerwca 2014 r.

13 czerw­ca br. chór Beati Can­to­res uświet­nił uro­czy­ste posie­dze­nie Sena­tu Uczel­ni, któ­re odby­ło się z oka­zji 10-lecia Pań­stwo­wej Wyż­szej Szko­ły Zawo­do­wej w Gło­go­wie.
Pod­czas uro­czy­sto­ści, któ­ra odby­ła się w Sali Raj­ców Ratu­sza Miej­skie­go nada­no sztan­dar oraz wrę­czo­no oko­licz­no­ścio­we wyróż­nie­nia oso­bom zasłu­żo­nym dla Uczel­ni.

Gale­ria zdjęć z uro­czy­sto­ści — por­tal miedziowe.pl