Dzień Hutnika, 4 maja 2014 r.

4 maja br. chór Beati Can­to­res wraz z Orkie­strą Zakła­do­wą Huty Mie­dzi Gło­gów uświet­nią mszę św. z oka­zji Dnia Hut­ni­ka, któ­ra odbę­dzie się o godz. 12:30 w koście­le pw. NMP Kró­lo­wej Pol­ski w Gło­go­wie.

Mszy świę­tej w inten­cji hut­ni­ków prze­wod­ni­czyć będzie ksiądz bp Tade­usz Lityń­ski.