Miesiąc: marzec 2014

I Festiwal Muzyki Pasyjnej, 22.03–13.04 2014 r.

W dniach 22.03–13.04 2014 r. odbył się I Festi­wal Muzy­ki Pasyj­nej, orga­ni­zo­wa­ny przez Insty­tut Muzy­ki Uni­wer­sy­te­tu Zie­lo­no­gór­skie­go, nad któ­rym hono­ro­wy patro­nat objął JM Rek­tor Uni­wer­sy­te­tu Zie­lo­no­gór­skie­go prof. dra hab. inż. Tade­usza Kuczyń­skie­go.

Kon­cer­ty odby­ły się w 7 mia­stach woje­wódz­twa lubu­skie­go i dol­no­ślą­skie­go, w tym m.in. w Gło­go­wie, Zie­lo­nej Górze, Mię­dzy­rze­czu i Sła­wie, a weź­mie ich udział łącz­nie 9 chó­rów i dwie orkie­stry, a tak­że soli­ści i instru­men­ta­li­ści.

Chór Beati Can­to­res wystą­pił w kon­cer­tach, któ­re odby­ły się 30.03. (nie­dzie­la) o godz. 19:30 w koście­le pw. NMP Kró­lo­wej Pol­ski w Gło­go­wie oraz 5.04. (sobo­ta) o godz. 17:00 w koście­le pw. Św. Alber­ta Chmie­low­skie­go w Zie­lo­nej Górze.

PLAKAT FESTIWALOWY (do pobra­nia)

SILESIA CANTAT 2014

Miło nam poin­for­mo­wać, iż Sto­wa­rzy­sze­nie Chór Beati Can­to­res otrzy­ma­ło wspar­cie Gmi­ny Miej­skiej Gło­gów na orga­ni­za­cję VI Ogól­no­pol­skie­go Festi­wa­lu Chó­rów SILESIA CANTAT 2014 w ramach Otwar­te­go Kon­kur­su Ofert Kul­tu­ral­nych skie­ro­wa­ne­go do gło­gow­skich orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych.

Festi­wal odbę­dzie się 11 paź­dzier­ni­ka 2014 r. w Miej­skim Ośrod­ku Kul­tu­ry w Gło­go­wie

Już teraz zapra­sza­my na Festi­wal SILESIA CANTAT Gło­gów, o któ­rym będzie­my infor­mo­wać na bie­żą­co.