Zakończenie obchodów jubileuszu parafii, 2 lutego 2014 r.

W nie­dzie­lę 2 lute­go 2014 r. o godz. 12:30 Chór Beati Can­to­res uświet­nił uro­czy­stą mszę świę­tą pod prze­wod­nic­twem bisku­pa Ada­ma Dycz­kow­skie­go, któ­ra zakoń­czy­ła obcho­dy jubi­le­uszu 25-lecia ist­nie­nia Para­fii NMP Kró­lo­wej Pol­ski w Gło­go­wie.