PASTORAŁKA wg Leona Schillera

Sto­wa­rzy­sze­nie Chór Beati Can­to­res oraz Miej­ski Ośro­dek Kul­tu­ry w Gło­go­wie byli orga­ni­za­to­ra­mi spek­ta­klu słow­no-muzycz­ne­go PASTORAŁKA wg Leona Schil­le­ra.

Spek­ta­kle odby­ły się w sali wido­wi­sko­wej Miej­skie­go Ośrod­ka Kul­tu­ry w Gło­go­wie 29 grud­nia 2013r. oraz 5 stycz­nia 2014r. o godz. 17:00.

Wyko­naw­ca­mi spek­ta­klu byli:

  • Chór Beati Can­to­res, dyry­gent Bar­ba­ra Walen­dzik
  • Teatr Inter­me­dium, przy­go­to­wa­nie Elż­bie­ta Bock-Łuczyń­ska
  • Domi­nik mąko­sa, instru­men­ty kla­wi­szo­we
  • Zespół Wokal­ny z Gim­na­zjum nr 3 w Gło­go­wie
  • Reży­se­ria — Elż­bie­ta Bock-Łuczyń­ska
  • Kie­row­nic­two muzycz­ne — Bar­ba­ra Walen­dzik

Pro­jekt został dofi­nan­so­wa­ny z budże­tu Gmi­ny Miej­skiej Gło­gów.

Spon­so­ra­mi wyda­rze­nia są ponad­to: Chro­bry Gło­gów S.A., Spól­dziel­nia Miesz­ka­nio­wa NADODRZE, Bank Spół­dziel­czy w Gło­go­wie, PWiK w Gło­go­wie Sp. z o.o.

Gale­ria zdjęć — Gło­gow­ski Por­tal Infor­ma­cyj­ny

Mate­riał fil­mo­wy — Gło­gow­ski Por­tal Infor­ma­cyj­ny

Gale­ria zdjęć — Por­tal regio­nu miedziowe.pl

Gale­ria zdjęć — TutajGlogow.pl — fot. P. Dudzic­ki

Gale­ria zdjęć — por­tal Sto­wa­rzy­sze­nia na Face­bo­oku — fot. M. Walen­dzik

Gale­ria zdjęć — Por­tal GlogowMIX.pl

Mate­riał fil­mo­wy — TV Master
(po klik­nię­ciu roz­pocz­nie się pobie­ra­nie pli­ku *wmv)