PODSUMOWANIE 2013 roku

Rok 2013 już za nami. Przed­sta­wia­my krót­kie pod­su­mo­wa­nie dzia­łal­no­ści chó­ru Beati Can­to­res w 28 roku jego ist­nie­nia.

Pod­czas ubie­głe­go roku wystę­po­wa­li­śmy przede wszyst­kim w Gło­go­wie m.in. pod­czas uro­czy­sto­ści kościel­nych w para­fii NMP Kró­lo­wej Pol­ski, w tym pod­czas uro­czy­sto­ści jubi­le­uszo­wych z oka­zji 25-lecia ery­go­wa­nia para­fii na osie­dlu Koper­ni­ka w Gło­go­wie, a tak­że na inau­gu­ra­cji roku aka­de­mic­kie­go 2013/2014 w Pań­stwo­wej Wyż­szej Szko­le Zawo­do­wej w Gło­go­wie oraz na Uni­wer­sy­te­cie Eko­no­micz­nym we Wro­cła­wiu — Zamiej­sco­wym Ośrod­ku Dydak­tycz­nym w Gło­go­wie. W stycz­niu zor­ga­ni­zo­wa­li­śmy kon­cert kolęd „Betle­jem­ska Noc” pod­czas któ­re­go wystą­pi­li tak­że akto­rzy z Teatru Inter­me­dium dzia­ła­ją­ce­go przy Miej­skim Ośrod­ku Kul­tu­ry w Gło­go­wie, a w maju zapro­si­li­śmy gło­go­wian na kon­cert z oka­zji Świę­ta Kon­sty­tu­cji 3 Maja „Witaj Majo­wa Jutrzen­ko”.

Chór Beati Can­to­res uczest­ni­czył rów­nież w 21 Fina­le Wiel­kiej Orkie­stry Świą­tecz­nej Pomo­cy, dając kon­cert kolęd w Cho­bień­skim Ośrod­ku Kul­tu­ry.

W czerw­cu nasz chór uświet­nił uro­czy­sto­ści dzięk­czyn­ne za beaty­fi­ka­cję księ­dza Luigi Nova­re­se, któ­re odby­ły się przy gło­gow­skiej kole­gia­cie, a we wrze­śniu wzię­li­śmy udział w obcho­dach 70. rocz­ni­cy Zbrod­ni Wołyń­skiej. W grud­niu tra­dy­cyj­nie już z oka­zji Bar­bór­ki zapew­ni­li­śmy opra­wę muzycz­ną mszy świę­tej odpra­wio­nej w inten­cji pra­cow­ni­ków KGHM Pol­ska Miedź S.A. Oddział Zakła­dy Gór­ni­cze “Rud­na”.

W sierp­niu chór odbył podróż na Ukra­inę, gdzie pod­czas poby­tu m. in. we Lwo­wie i Kamień­cu Podol­skim – mie­ście part­ner­skim Gło­go­wa, uświet­nił msze świę­te oraz dał kon­cert w kate­drze lwow­skiej.

29 grud­nia mia­ła miej­sce pre­mie­ra spek­ta­klu teatral­no-muzycz­ne­go „Pasto­rał­ka wg Leona Schil­le­ra”, któ­rą Sto­wa­rzy­sze­nie Chór Beati Can­to­res zor­ga­ni­zo­wa­ło we współ­pra­cy z Miej­skim Ośrod­kiem Kul­tu­ry w Gło­go­wie oraz Teatrem Inter­me­dium. W spek­ta­klu udział wzię­ło ponad 60 arty­stów – akto­rów i muzy­ków.

Przed nami kolej­ny rok pra­cy. Pla­nu­je­my kolej­ne kon­cer­ty i przed­się­wzię­cia.

Już teraz zapra­sza­my na nasze wystę­py 🙂