Miesiąc: grudzień 2013

Barbórka, 1 grudnia 2013 r.

1 grud­nia 2013 r. o godz. 12:30 Chór Beati Can­to­res uświet­nił uro­czy­stą mszę św. w koście­le pw. NMP Kró­lo­wej Pol­ski w Gło­go­wie odpra­wio­ną w inten­cji gór­ni­ków-pra­cow­ni­ków Zakła­dów Gór­ni­czych “Rud­na” KGHM Pol­ska Miedź S.A. z oka­zji przy­pa­da­ją­ce­go za kil­ka dni wspo­mnie­nia litur­gicz­ne­go Św. Bar­ba­ry — patron­ki gór­ni­ków i hut­ni­ków.