Miesiąc: październik 2013

Gaudeamus Igitur 2013/2014, 10 października br.

Chór Beati Can­to­res uświet­nił uro­czy­stą Inau­gu­ra­cję Roku Aka­de­mic­kie­go 2013/2014 w Pań­stwo­wej Wyż­szej Szko­le Zawo­do­wej w Gło­go­wie, któ­ra odby­ła się 10 paź­dzier­ni­ka br. o godz. 10:00 w auli PWSZ.

Gale­ria zdjęć — Gło­gow­ski Por­tal Infor­ma­cyj­ny

Gale­ria zdjęć — Por­tal TutajGlogow.pl