Odpust w Grodowcu, 14 września 2013 r.

W sobo­tę, 14 wrze­śnia o godz. 13:00 chór Beati Can­to­res jak co roku wziął udział w uro­czy­sto­ściach odpu­sto­wych w Sank­tu­arium Maryj­nym w Gro­dow­cu.
Po zakoń­cze­niu mszy św. odbył się ple­ne­ro­wy kon­cert nasze­go chó­ru.